Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięRSS Feed

Regulamin hodowli psów rasowych

Regulamin Hodowli Psów Rasowych 9/ 1
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny Data publikacji: 17.04.2012
REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH
I. Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 28 pkt. 10 Statutu Związku
Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Związkiem.
§ 2
Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską.
§ 3
Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych
i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.
§ 4
Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku poprzez powoływane przez
siebie: Główną Komisję Hodowlaną, Oddziały Związku i Kluby Ras.
§ 5
Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego
Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności. Warianty takiej sytuacji reguluje
załącznik numer 11 i 11a do niniejszego Regulaminu.
§ 6
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu Głównego (za
pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej) i Zarządów Oddziałów Związku (za pośrednictwem
Oddziałowych Komisji Hodowlanych).
II. Przydomki hodowlane
§ 7
1. Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie
przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu
Oddziału na formularzu (wzór zał. nr 1).
Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za
pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków
w FCI.
2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
5. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. SMOK z Kordegardy,
Prima JUNO. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy
rejestrowaniu przydomka.
6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą
literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom
z kolejnych miotów.
§ 8
1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony. Po zatwierdzeniu
przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie
może być zarejestrowany w FCI.
2. Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie
przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie zlikwidowany, jeśli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
3. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku. Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka.Regulamin Hodowli Psów Rasowych
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny
4. Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za
pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach
spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.
III. Kwalifikacje hodowlane
§ 9
Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organizowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI. Wyniki te należy zapisać na Karcie Sztywnej
psa/suki.
IV. Suki hodowlane
§ 10
1. Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „SUKA
HODOWLANA”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji
Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyżej
wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny
wymogów, stanowiących załącznik (zał. nr 10) do niniejszego regulaminu:
a) jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi
Wstępnej (KW),
b) ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 2,
c) uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny
doskonałe lub co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
Suka użytkowa, posiadająca certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej,
może być dopuszczona do hodowli z trzema ocenami co najmniej dobrymi od co najmniej dwóch
sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
2. Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki niektórych ras np.
miniaturowych i wielkogłowych (patrz załącznik nr 12), które w klasie młodzieży od minimum
dwóch sędziów uzyskały trzy oceny co najmniej bardzo dobre. Dalsze używanie suki do hodowli
wymaga uzyskania ocen co najmniej bardzo dobrych po ukończeniu 15 miesięcy, jak w pkt. 1 c.
§ 11
1. Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem
przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór – zał. nr 7).
Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku
trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową
dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
2. Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na
podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka,
o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych ZKwP.
§ 12
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień
hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do
wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
3. Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli
suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała
wartościowe potomstwo.
4. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18
Statutu Związku.
9/ 2Regulamin Hodowli Psów Rasowych 9/ 3
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny
V. Psy reproduktory
§ 13
1. Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „REPRODUKTOR”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnienia
hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów, stanowiących załącznik (zał. nr 10) do niniejszego regulaminu:
a) jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi
Wstępnej (KW),
b) ukończył 18 miesięcy,
c) uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny
doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej,
Pies użytkowy, posiadający certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może
być dopuszczony do hodowli z trzema ocenami co najmniej bardzo dobrymi od co najmniej dwóch
sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
d) pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.
e) reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liście
reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi
Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.
§ 14
1. Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem
przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzór zał. nr 7).
Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku
trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową
dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
§ 15
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień
hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się
właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18
Statutu Związku.
VI. Prawa i obowiązki hodowcy
§ 16
1. Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
b) dostępu do listy reproduktorów,
c) wyboru reproduktora,
d) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
e) zastrzeżenia w umowie kupna-sprzedaży, że sprzedawane szczenię jest zdaniem hodowcy niehodowlane.
2. Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację,
właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym, zadbać
o rozsądny rozwój własnej hodowli, tzn. utrzymywać tylko taką liczbę psów, którym jest w stanie zapewnić
godziwe warunki egzystencji.
b) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
c) ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym,Regulamin Hodowli Psów Rasowych
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny
d) przed planowanym kryciem suki (w kraju lub za granicą) wykupić w swoim Oddziale KARTĘ
KRYCIA (wzór zał. nr 2) i uzyskać na niej, od właściciela reproduktora, potwierdzenie krycia; przy
kryciu za granicą uzyskać dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora,
e) przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
f) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim
Oddziale o urodzeniu się szczeniąt,
g) złożyć w Biurze Oddziału w stosownym terminie (najpóźniej w dniu przeglądu miotu): odcinek karty
krycia (wzór zał. nr 2) (w przypadku krycia za granicą dodatkowo kserokopię rodowodu
reproduktora), kartę miotu (wzór zał. nr 3) oraz potwierdzenie wykonania tatuażu (wzór zał. nr 4);
złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
h)poddać szczenięta znakowaniu (tatuowaniu lub czipowaniu). Hodowcy daje się możliwość wyboru
znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały miot tatuowany lub
czipowany). Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane.
Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej
rasy; zasady tatuowania określa oddzielna instrukcja.
Mikroczipy muszą spełniać normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785. Numery chipów
muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w Oddziale ZKwP, a następnie przekazywane do
Zarządu Głównego ZKwP do centralnej bazy chipów.
i) udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do
przeglądu; odmowa udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić
identyfikację szczeniąt na podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy
wydania metryk; protokół przeglądu miotu (wzór zał. nr 5) sporządza się w trzech egzemplarzach,
z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś drugą kopię
Oddział przesyła do Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor; równocześnie Kierownik
Sekcji dokonuje w rodowodzie suki wpisu informującego o terminie urodzenia miotu
j) wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzór zał. nr 6)
i książeczkami zdrowia, zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy.
Szczenięta opuszczające teren kraju po 3 lipca 2011 roku muszą być obowiązkowo zaczipowane.
k) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą pisemną umową.
l) przestrzegać zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, rozmnażania tych
samych psów w innych organizacjach kynologicznych.
VII. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora
§ 17
1. Właściciel reproduktora ma prawo:
a) odmowy udostępnienia psa do krycia, bez podania przyczyny,
b) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą.
2. Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację,
właściwie żywić, poddawać szczepieniom ochronnym,
b) udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych, zarejestrowanych w ZKwP lub innej
organizacji należącej bądź uznawanej przez FCI.
c) przed kryciem suki ustalić na piśmie z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie,
d) bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA (wzór zał. nr 2), a jej
odcinek złożyć w swoim Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni,
e) umożliwić i ułatwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej kontrolę warunków utrzymania psa i jego
kondycji.
f) przestrzegać zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, używania do krycia
tych samych reproduktorów w innych organizacjach kynologicznych.
9/ 4Regulamin Hodowli Psów Rasowych 9/ 5
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny
VIII. Ekwiwalent za krycie
§ 18
Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki
rozliczenia należności za krycie.
IX. Dokumentacja hodowlana
§ 19
1. Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu są
podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest
suka.
W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora.
2. Karty krycia, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Oddziału jest
zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem
ewidencyjnym.
§ 20
1. Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym
z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW)
i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW.
2. Rodowód lub Wyciąg z KW jest wydawany przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP, a odbierany przez
właściciela psa za pośrednictwem biura Oddziału. Na życzenie Kierownika Sekcji właściciel jest
zobowiązany stawić się po odbiór rodowodu wraz z psem.
3. Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania
psa wyłącznie na terenie RP. Rodowody w wersji eksportowej są podstawą zarejestrowania psa
w kraju lub za granicą.
4. Dokumentację psów zarejestrowanych w Oddziale Związku stanowią karta sztywna (wzór zał. nr 7)
oraz kopia rodowodu.
§ 21
Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną, będącą
członkiem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzącą dokumentację uznawaną
przez FCI, musi być za pośrednictwem Biura Oddziału przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu
nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW)
i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się za pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki.
Rejestracja psa/suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu. Numer wpisu do PKR lub KW
umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.
§ 22
1. Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.
2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy
określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie
kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej” (wzór zał. nr 8).
Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny odpowiedniej
specjalności.
4. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany
jest do dokonania tatuażu zwierzęcia (zgodnie z odrębną instrukcją).
5. Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.
6. Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW,
wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.
§ 23
Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona, w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela.
§ 24
O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa za pośrednictwem Biura Oddziału9/ 6
zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją
„duplikat”.
X. Postanowienia końcowe
§ 25
Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach
stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 26
1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej
Komisji Hodowlanej.
2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub właścicieli
reproduktorów Zarząd Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej, kieruje sprawę do
rozpatrzenia przez Oddziałowy Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 12 pp1.
i § 15 pp1.
§ 27
1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające
poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej
Komisji Hodowlanej.
2. Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu Oddziału. Pisma
odwoławcze składane są za pośrednictwem Oddziału.
3. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić badanie
DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.
4. Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie
ich o ewentualnych wadach szczeniąt.
5. Hodowcom zabrania się:
a) sprzedaży szczeniąt poprzez pośredników oraz osobom nabywającym je do dalszej odsprzedaży lub
w innych celach nie mieszczących się w granicach etyki kynologicznej,
b) handlu szczeniętami w czasie imprez publicznych i w miejscach publicznych,
c) rozmnażania suk i używania reproduktorów do hodowli poza ewidencją Związku, a w szczególności
okresowego przerejestrowywania ich do innych organizacji kynologicznych, celem uzyskania pozaregulaminowych miotów/potomstwa legalizowanych przez te organizacje.
§ 28
1. Po wykluczeniu członka ze Związku lub ustaniu jego członkostwa na podstawie §18 pkt. 5 Statutu,
psy/suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Związku i nie mogą być
przerejestrowane na inną osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału i zawiadamia o tym Zarząd
Główny oraz Zarządy pozostałych Oddziałów.
Wykluczenie ze Związku jednego ze współwłaścicieli psa/suki skutkuje skreśleniem psa/suki,
stanowiącego/stanowiącej współwłasność, z rejestru Związku bez możliwości przerejestrowania ich
na innych członków Związku.
2. W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego psy/suki nie mogą być
przerejestrowane na innego członka Związku i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w
wystawach, konkursach i pokazach; psy/suki stanowiące jego współwłasność podlegają tym samym
rygorom.
§ 29
1. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu Hodowlanego FCI
i odrębnych uchwał FCI.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku. Uwzględnia zmiany zatwierdzone przez
Plenum Zarządu Głównego ZKwP w dniu 5 lutego 2011 r.
Fragmenty wyróżnione wytłuszczeniem i kursywą przyjęte zostały przez Plenum Zarządu Głównego
Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 31 marca 2012 roku.
3. Unieważnia się Regulamin Hodowli Psów Rasowych zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2002 roku.
* * * * *
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny
Regulamin Hodowli Psów RasowychRegulamin Hodowli Psów Rasowych – załączniki – wzory druków

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.