Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięRSS Feed

Informacja w sprawie zatwierdzania grzebowisk dla zwierząt domowych

The first thing which you will want to do in order to lawfully adopt a psychological support dog is to file your correspondence of intention into the local ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) to receive that your own ESA accredited. ESA acceptance is simple, rapid, and inexpensive. Additionally, there are a few diverse demands that must be fulfilled for your application to be permitted, and also this write-up can help you fill these register cat as emotional support animal forms and publish it.

Informacja w sprawie zatwierdzania grzebowisk dla zwierząt domowych
Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) NR 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (…), padłe zwierzęta domowe stanowią surowiec kategorii I, a więc szczególnego ryzyka i podlegają bezpośredniemu przetworzeniu w zakładzie utylizacyjnym kategorii I a następnie, spopielaniu w zatwierdzonej spalarni. W praktyce, na rynku funkcjonują zakłady usługowe zajmujące się działalnością polegającą na odbieraniu martwych zwierząt od ich właścicieli lub posiadaczy i wywózką do zakładów utylizacyjnych. Z ich usług powszechnie korzystają np. lecznice weterynaryjne.

Właściwe władze mogą postanowić, w miarę potrzeb, że martwe zwierzęta domowe mogą być bezpośrednio usuwane jako odpady przez zakopanie. W chwili obecnej Polska nie posiada żadnych autonomicznych regulacji w sposób ogólny przewidujących taką możliwość. W związku z tym, pochowanie zgodnie z prawem padłego zwierzęcia domowego wymagałoby zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii, oczywiście za zgodą wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009 padłe zwierzęta domowe można poddać przetworzeniu w zatwierdzonym zakładzie utylizacyjnym, a ostatecznemu usunięciu jako odpad (np. popiół), przez składowanie na składowisku zatwierdzonym zgodnie z dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Niniejsza dyrektywa w polskim porządku prawnym implementowana jest przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Nadzór nad tego rodzaju składowiskami jest w gestii organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Z przepisu art. 19 rozp. 1069/2009 nie wynika, aby usuwanie martwych zwierząt domowych poprzez ich zakopanie dotyczyło tylko właścicieli zwierząt „na własny użytek”. Dlatego możliwe jest na podstawie tego przepisu prowadzenie także cmentarza dla zwierząt na użytek osób trzecich.

Cmentarz dla zwierząt, z punktu widzenia przepisów sanitarno-weterynaryjnych, jest szczególnym rodzajem składowiska odpadów. Warunkiem legalności funkcjonowania grzebowiska jest uzyskanie zezwolenia „właściwej władzy” na jego powstanie, zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Przepisy rozporządzenia nie precyzują w sposób szczegółowy zasad oraz warunków udzielenia zezwolenia. Wobec tego przyjąć należy, że nastąpić ono powinno według zasad ogólnych poprzez wydanie decyzji administracyjnej, spełniającej wymogi zezwolenia. Pamiętać jednak należy, że założenie takiego cmentarza wymagać będzie spełnienia warunków gwarantujących, że zakopanie padłych zwierząt na danym terenie nie zagraża zdrowiu zwierząt i ludzi, w szczególności poprzez zabezpieczenie przez dostępem osób trzecich, a także dostępem zwierząt dzikich i domowych, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych, lub nadmiernym rozwojem flory bakteryjnej powodującej procesy rozkładu.
Dodać na koniec należy, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), organem właściwym w zakresie nadzoru nad działalnością polegającą usuwaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym padłych zwierząt domowych) jest powiatowy lekarz weterynarii.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Facebook Znajomi